nồm ẩm-Trời mưa phùn, một nút trên máy giặt có thể rút ngắn thời gian phơi quần áo: Nhiều người không hề biết!