ChatGPT-Microsoft gặp sự cố diện rộng, ảnh hưởng Bing, Copilot, ChatGPT