bầu cử-Ông Trump dẫn trước ở 5 bang chiến địa, nguy cơ nào dành cho ông Biden?