tai họa-'Vật thể lạ' từ trên trời rơi thủng nắp capo ô tô, 'hạ gục' 1 người đi đường: Hoảng hồn khi xem lại camera