ngải thành-Một diễn viên nổi tiếng quyên sinh vì nợ nần