Manchester United-MU thắng vất vả Luton: Góp nhặt niềm vui