Hà Nội khẩn tìm người-F0 từng đến điểm tiêm chủng, đám cỗ và đám tang, Hà Nội khẩn tìm người