đấu trí tập 21-Đấu trí tập 21: Đại úy Phong muốn vào hội 'rich kids' với tài khoản 10 triệu đồng