CLB Hà Nội-Nguyễn Đình Bắc thiếu chuyên nghiệp khi ‘xé thỏa thuận’ với Hà Nội FC