Cho vay lãi nặng-Lập hơn 2.000 hợp đồng cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng